Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2020 - 2024

OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT A ZABEZPEČENIE TOHO, ABY ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO

Vláda SR v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí ústavný zákon v oblasti justície, reformu súdnej mapy, efektívny zákon o zaisťovaní majetku a trestný čin prikrmovania.  

Ústavný zákon v oblasti justície bude zahŕňať:  reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov sudcami tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť,   v záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady SR zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami, a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore,  vysporiadanie sa s rozhodnutiami Ústavného súdu SR vo veciach odvolávania členov Súdnej rady SR,   zavedenie povinnosti pre Súdnu radu SR vykonať v novom zložení previerky majetkových pomerov všetkých sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov a vrátane vykonania previerok všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku, Súdna rada musí dostať okrem nástrojov na preverenie majetku aj nástroje na preverenie spoľahlivosti, resp. na vyhodnotenie previerok spoľahlivosti, pričom budú využívané všetky dostupné informácie,  reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj s brzdou proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou, pričom reforma bude zahŕňať verejnú voľbu ústavných sudcov a požiadavku na ich vysoký morálny a odborný kredit,  zrušenie súhlasu Ústavného súdu ako podmienky na vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby, zruší sa rozhodovacia imunita sudcov,  prirodzenú obmenu sudcov zavedením vekového cenzu pre sudcov všeobecných súdov (65 rokov) a Ústavného súdu (70 rokov),  zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie, a v súvislosti s jeho zriadením možné odbremenenie Ústavného súdu SR.

Vládny návrh zmien zákonov týkajúcich sa súdnictva

            Na portáli Vlády SR sa nachádzajú návrhy zákonov súvisiace so zámerom vlády o zmenu Ústavy SR vo vzťahu k súdnictvu. Samotný návrh novely ústavy sa tu nenachádza. Do pripomienkového konania sa tak mimo riadneho legislatívneho procesu dostávajú zákony vykonávajúce zmenu Ústavy, ktorá ešte nebola ani formálne navrhnutá.

 Bližšie si prečítajte pod: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=23299

Návrh legislatívnych zmien pre činnosť Súdnej rady SR 2013

K činnosti Súdnej rady SR navrhuje ZOJ nasledovné zmeny:

 

a)     Určiť zákonnú lehotu na rozhodnutie v personálnych otázkach a povinnosť odôvodniť takéto rozhodnutia

 

Dnešná právna úprava dáva Súdnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) pomerne široké spektrum personálnych právomocí :

-          predkladať prezidentovi návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov,

-          rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,

-          predkladať prezidentovi návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,

-          predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,

-          voliť a odvolávať členov disciplinárnych senátov a voliť a odvolávať predsedov disciplinárnych senátov,

-          voliť podpredsedu súdnej rady,

-          voliť určený počet členov rady Justičnej akadémie,

-          voliť kandidátov do ňou (súdnou radou) vytváranej čiastkovej databázy celkovej databázy členov výberových komisií na obsadenie voľných miest sudcov a na obsadenie funkcií predsedov súdov.

Legislatívny podnet k rekodifikácii civilného procesného práva

(K zámeru zachovania správneho súdnictva  ako súčasti  systému všeobecných súdov)

        Dňa 20.2.2013  Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojej stránke Legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného. Podľa zámeru by mali vzniknúť tri samostatné poriadky:

 Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Združenie ZOJ oceňuje  zámer MS SR vytvoriť  samostatný Civilný sporový poriadok a  Civilný mimosporový poriadok.

 Predložený materiál týkajúci sa východísk  pre vznik Správneho súdneho poriadku považujeme ako  podnetný, podrobne  prepracovaný najmä z pohľadu jeho  uceleného    historického  prehľadu  vývoja správneho súdnictva.

Podľa  ZOJ práve z historického  prehľadu vyplýva nezvrátiteľný záver, že v doterajšom legislatívnom vývoji bol jednoznačne a neprehliadnuteľným spôsobom uprednostňovaný variant samostatného správneho súdnictva. 

Predloženému  materiálu z tohto dôvodu možno vyčítať, že myšlienku  zavedenia samostaného správneho súdnictva si neosvojil. Naopak predkladateľ materiálu svoje závery  o potrebe zachovania správneho súdnictva  ako súčasti  systému všeobecných súdov odôvodňuje argumentom, že  existujúci systém sa osvedčil a tento  dôslednejšie zaručuje nezávislosť  rozhodovania súdov.

S takýmto záverom  nemôžeme súhlasiť.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Legislatíva

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri